torsdag 21. desember 2023

Felleskostnadene øker fra 1. februar

Flere kostnader øker kraftig 

Enkelte av borettslagets kostnader øker svært mye. En av de budsjettpostene som vi merker det mest på er vann- og avløpsavgiften til Oslo kommune. Denne øker med 28 % og utgjør alene en økningen i borettslagets kostnader med 140 000 kroner. Renovasjonsavgiften øker med ‘bare 8’ prosent, eller ca 20 000 kroner. 

Andre kostnader som øker mye er vakthold, forsikring og renhold. 

Telia øker også 

Telia har også varslet en økning. Derfor øker internett-tillegget fra 398 kroner til 414 kroner. 

Må balansere med økte inntekter 

I fjor var første gang på mange år at styret justerte garasjetillegget. Det ble da justert med siste års inflasjon. Styret gjør tilsvarende i år, og øker garasjetillegget fra 214 kroner til 220 kroner. 

Tilsvarende justerer vi prisen på som borettslagets leietakere/bruksrettshavere må betale for garasjeplass og næringslokaler. 

Flere kan nok tenke at felleskostnadene er høye nok som de er, men for å få økningen i kostnadene til å balansere med økte inntekter, må også felleskostnadene øke. Situasjonen er veldig lik den som borettslaget hadde i fjor og som er nærmere omtalt her. 

For å balansere budsjettet må felleskostnadene øke med ca 275 000, noe som gir en økning på 7,15 %. 

Prosjektene går bra 

På den positive siden har de større vedlikeholdsprosjektene våre det siste året gått bra. For dørene fikk vi et betydelig ENØK-tilskudd, og for heis-prosjektet er det så langt bare sendt inn en mindre endringsmelding slik at vi der ligger godt innenfor budsjettet per nå. 

Fortsetter å ta høyde for VVS-prosjektet

Det meste rundt et fremtidig VVS-prosjekt er beheftet med stor usikkerhet på det stadiet vi er nå. Vi vet ikke når det blir, og vi vet ikke sikkert hvor dyrt blir selv om vi fikk et grovt anslag i VVS-rapporten. Styret mener det at det er bedre med noen skrittvise økninger av felleskostnadene i forkant, enn en kraftig økning i etterkant. I fjor la vi på 5 % ekstra for å begynne å ta høyde for VVS-prosjektet. Vi gjentar dette også i år. 

Hva er felleskostnadene?

Merk at når vi her snakker om felleskostnadene, snakker vi ikke om hele totalsummen på regningene du får fra borettslaget. Hva som inngår i regningen, er forklart her.  

 For en gjennomsnittlig 4-roms leilighet så det slik ut i 2023: 

 Felleskostnader  4 937
 Eiendomsskatt*  260
 Internett  398
 IN-lån (Kapitalkost. lån 1)**  2 203
 Garasje  214
 Sum  8 012

* Gjennomsnitt for hele året

** Kostnad på slutten av året 

 

Oppsummering

Felleskostnadene øker med 12,15 %. For en gjennomsnittlig 4-roms leilighet slik den over, utgjør det 600 kroner i måneden. 

Internett-tillegget øker til 414 kroner. 

Garasjetillegget øker til 220 kroner. 

Alle endringene gjelder fra 1. februar 2024.