Ventilasjon

Innholdsfortegnelse:
1 Grunnprinsipp
2 Ventilasjonssystemet i Verksgata borettslag
3 Vanlige problemer og årsaker
4 Andelseiers plikter
5 Daglig lufterutine
6 Undertrykk
7 Kjøkkenvifter


1 Grunnprinsipp
Alle boliger og leiligheter må ha en form for utskifting av luft. Leiligheten må hele tiden tilføres en viss mengde friskluft som kan fortrenge den brukte luften og på den måten bli kvitt fuktighet, lukt og andre forurensninger.

Det må være en balanse mellom luften som tilføres og luftes som trekkes ut.

2 Ventilasjonssystemet i Verksgata borettslag
I Verksgata borettslag har vi det som kalles «mekanisk avtrekk». Det fungerer slik:
 • Frisk luft tilføres leiligheten gjennom ventiler i ytterveggen over vinduene (friskluftventiler).
 • Brukt luft trekkes ut av leiligheten gjennom regulerbare ventiler på bad og kjøkken (avtrekksventiler).

Fra hver leilighet går det luftekanaler til felles vifter som trekker den brukte luften ut, slik:
 • I Fjellgata 1 sitter fire felles vifter nær taket og trekker brukt luft ut over taket.
 • I Fjellgata 2 er det seks felles vifter i kjeller/garasje og trekker brukt luften ut i garasjeanlegget. En egen vifte trekker luft ut av garasjeanlegget.

3 Vanlige problemer og årsaker
Dette er vanlig problemer som tyder på at man har et ventilasjonsproblem:
 • Dugg på vinduer eller vann i vinduskarmer.
 • Vegger på badet er fuktige lenge etter dusjing.
 • Tung luft. Luften virker innestengt når man kommer utenfra og inn.
 • Matlukt fra naboer.

Disse problemene skyldes ofte følgende årsaker:
 • Ventiler i leiligheten er stengt (for eksempel tettet, malt over, kledd inn etc). Det kan gjelde både friskluftventilene og/eller avtrekksventilene.
 • Det er koblet kjøkkenvifte til avtrekksventilen på kjøkken.
 • Avtrekksventilene er ikke rengjort.

4 Andelseiers plikter
For å sikre at ventilasjonen fungerer etter hensikten, må andelseier sikre at:
 • Avtrekksventiler på kjøkken og bad skal være åpne året rundt.
 • Friskluftsventiler i yttervegg skal være åpne året rundt.
 • Kjøkkenhetter skal aldri være tilkoblet avtrekksventiler.
 • Spalteventiler som sørger for luftflyt i leiligheten må ikke tettes eller fjernes. Spesielt viktig er dette for døren til badet.
 • Rengjøre alle ventiler med jevne mellomrom.

Dersom disse punktene ikke etterleves, vil styret kunne pålegge andelseier å utbedre dette. Det er særlig aktuelt rundt tette ventiler og ved bruk av kjøkkenhetter som er koblet til avtrekksventilen. 


5 Daglig lufterutine
I tillegg til punktene nevnt i punkt 4, bør man innarbeide rutiner for å lufte gjennom vinduene, for eksempel 2-3 ganger om dagen. Luftingen bør skje med full gjennomtrekk i ca. 5 minutter. Lengre lufteperioder fører til en uønsket og unødvendig nedkjøling av bygningskonstruksjonene.

6 Undertrykk
Dersom det ikke er noe tilførsel av luft til leiligheten, vil avtrekket gjøre at det oppstår et undertrykk i leiligheten. For å motvirke dette må man ha tilførsel av ny luft. Normalt vil dette være ved at man åpner friskluftventilene. Uten tilstrekkelig tilførsel, vil man kunne oppleve at det kommer inn luft via sprekker rundt vinduer eller dører, og andre åpninger som nøkkelhull. Man kan også merke et ekstra sug i leilighetens ytterdører.

7 Kjøkkenvifter
Kjøkkenvifter (kjøkkenhetter/kjøkkenventilator) skal ikke kobles til avtrekksventilen. Motoren på kjøkkenviften er så kraftig at dette påvirker luftstrømmen i felleskanalene, og kan skyve luften fra din leilighet inn til naboer. Avtrekket på kjøkkenet er til bruk for hele leiligheten og blir satt ut av spill når avtrekket er blokkert av kjøkkenhette/kjøkkenventilator.

Under ventilasjonsrensen høsten 2021, ble det også observert kreative løsninger hvor kjøkkenviften ikke var direkte tilkoblet, men endte opp like oppunder avtrekket. Dette gir fort den samme negative effekten, og dermed heller ikke tillatt.

Manglende kjøkkenvifte, er også et problem. Da vil til syvende og sist ufiltrert matos gå inn i ventilasjonsanlegget. Dette medfører både ekstra lukt i garasjeanlegget, og mer fett vil da sette seg i ventilasjonskanalene og dermed blir det opphoping av støv i anlegget og redusert effekt.

Korrekt bruk er derfor å bruke en kjøkkenvifte med kullfilter, hvor kjøkkenviften ikke er tilkoblet til avtrekksventilen. Alle annen bruk vil kunne medføre pålegg fra styret om utbedring.

Det er også viktig at man renser fettoppsamleren i kjøkkenvifte ved behov og følger produsentens anbefalinger om skiftning av kullfilteret.