Innglassing av balkong

Innholdsfortegnelse:
1 Må søke borettslaget og kommunen om tillatelse
     1.1 Søknad til borettslaget
     1.2 Søknad til kommunen
2 Hva slags løsning
3 Kostnader
4 Ansvarsforhold
5 Hvordan gå frem dersom du ønsker innglassing?
6 Tidsperspektiv


I forbindelse med balkong- og vindusprosjektet i 2018-2019 (Bo bedre) bestilte 13 leiligheter innglassingen av balkongene. Den gangen ble prosessen håndtert via prosjektet i regi av borettslaget.

For senere bestillinger er andelseier selv nødt til å være ansvarlig for bestillingen. Våren 2021 gikk 10 beboere sammen om en ny bestilling, og en av disse ble utpekt som den ansvarlige. Det er en fordel å være flere på grunn av kostnadene knyttet til behandling av søknaden.

1 Må søke borettslaget og kommunen om tillatelse
Innglassing av balkongen regnes som endring av fasaden. Du må derfor først søke styret om tillatelse, og så kan du søke kommunen.

1.1 Søknad til borettslaget
Styret i borettslaget har fullmakt fra generalforsamlingen i 2010 til å godkjenne søknader om innglassing. En søknad til styret må minimum inneholde en oversikt over leilighetene som søknaden omfatter, en beskrivelse av tiltaket, hvilken beboer som er ansvarlig, hvilket firma som benyttes som ansvarlig søker til kommunen, hvilken leverandør man benytter og hvordan innglassingen ser ut. Legg også ved tilbudet fra leverandøren.

1.2 Søknad til kommunen
Ved denne type endringer kan du ikke selv søke kommunen direkte. Søknaden må gå via et firma som har spesiell kompetanse på denne type søknader. Dette firmaet blir «Ansvarlig søker». Leverandøren av innglassingen kan ha en underleverandør som de pleier å benytte. Ellers må du selv finne et firma som kan ta denne rollen.

I søknaden til kommunen oppgis det en beboer som tiltakshaver. Det er ikke borettslaget som er tiltakshaver.

Bruk av ansvarlig søker og gebyr til kommunen for saksbehandling må betales av de som ønsker innglassingen, ikke borettslaget. Dette kan ligge mellom 25 – 35 000 kroner. Kommunen vil kreve sitt gebyr betalt av tiltakshaver.

2 Hva slags løsning
Det er viktig at nye balkonger som ønskes innglasset får en løsning som tilsvarer eksisterende innglassing. For å sikre dette er enklest å bruke leverandøren som leverte innglassingen under prosjektet og ved senere bestilling. Dette var Lumon. I teorien kan andre leverandører også benyttes, men da kan det bli vanskeligere å overbevise styret om at denne løsningen ikke vil skille seg ut fra den eksisterende balkonger med innglassing.

Vi gjør oppmerksom på at det fins flere ulike balkongtyper i borettslaget, og at ikke alle kan ha den samme løsningen. For eksempel kan balkongene ha ulike lengde, og noen balkonger har ikke sidevegg og trenger derfor en ekstra glassflate. Balkongene i øverste etasje har ikke tak over hele balkongen og trenger derfor en egen løsning for dette (hvilken etasje som er øverst, varierer fra oppgang til oppgang). Det er usikkert om kommunen vil si ja til innglassing i øverste etasje da dette vil være en større endring, men vi har sett løsninger tegnet for dette.

Balkongene på enden av bygningen ut mot Fjellgata har en helt egen utforming, som nok gjør det mer krevende med innglassing av disse.

Ingen av balkongene i Fjellgata 1 ut mot Verksgata har innglassing, men det kan være et alternativ her også. Det vil nok likevel kunne være vanskeligere å få dette innvilget enn på fasader hvor det allerede er innglassing.

Ut mot bakgården er det nok lite aktuelt med innglassing.

Selve innglassingen kan for flertallet av balkongene bli leverte med åpning fra hver side. De mindre balkongene kan kun få åpning fra en side. Leverandøren må svare på eventuelle spørsmål rundt dette. Innglassingen kan også bli levert med solgardiner.

3 Kostnader
I 2021 lå kostnaden på innglassing av en stor balkong på 70-80 000 kroner. I tillegg kommer kostnadene med søknaden. Denne kostnaden er antatt å være lik uavhengig av antall balkonger, så det lønner seg å være flere. I 2021 var gebyret til kommunen på 11 580 kroner.

4 Ansvarsforhold
Det er bare andelseier som kan søke styret om tillatelse. Er du leietaker må du få eieren av leiligheten til å søke.

En avtale om innglassing er mellom leverandøren og andelseieren. Eventuelle reklamasjoner må rettes til leverandøren. Styret er ikke mellommann eller kontaktpunkt for de innglassingene som har skjedd /skjer i privat regi.

Det er andelseier som må vedlikehold innglassingen og som er ansvarlig ved eventuelle skader.

I den grad borettslagets bygningsforsikring kan benyttes ved skader, er andelseier ansvarlig for egenandelen.

Ved utbedringer av balkongene kan det bli nødvendig å fjerne innglassingen. Det gis ikke kompensasjon for fjernet innglassing.

5 Hvordan gå frem dersom du ønsker innglassing?
Vi anbefaler at du starter med å få et tilbud for din balkong fra en leverandør som Lumon.

Når du har fått et tilbud, kan du forsøke å lodde interessen blant andre beboere gjennom for eksempel oppslag i oppgangen og innlegg i Facebook-gruppen vår.

Dersom noen interessenter melder seg, vil det være naturlig at de også får et tilbud fra leverandøren.

Bli enige om hvem av dere som skal være ansvarlig for søknaden til borettslaget og som tiltakshaver på søknaden til kommunen.

Send søknad til borettslaget som beskrevet over, med hvilke leiligheter det gjelder og beskrivelse av de ulike løsningene dersom det er flere forskjellige typer.

Etter at søknaden eventuelt er godkjent av styret, vil det være leverandøren som normalt holder i den videre prosessen.

6 Tidsperspektiv
Man må nok påregne at det kommer til å ta en del tid fra oppstart til innglassingen er på plass. Det vil ta tid å få tilbud fra leverandøren med befaringer, oppmåling, kontrakts-signering med mer. Jo flere parter involvert, jo lengre tid vil det ta.

Dersom man leverer styret en godt beskrevet søknad kan behandlingstiden i styret bli kort, men ta høyde for at styret også kan ha mye å gjøre og ikke rekke å behandle din sak på det neste styremøtet.

Deretter må man påregne behandlingstid hos kommunen. Denne kan variere.

Første etter godkjennelse hos kommunen, vil leverandøren sette i verk bestillingen for å få produsert innglassingen. Her kan det være en del ventetid. Til slutt skal innglassingen monteres, og igjen må man kanskje vente noe på dette.