Fullmakt

Kan du ikke møte på generalforsamling men vil likevel at din stemme skal telle?
På en generalforsamling må man ikke nødvendigvis møte selv for å gi uttrykk for hva man mener og for å stemme. Man kan i stedet gi fullmakt til en annen. Merk at ingen kan stemme for mer enn sin egen andel og en fullmakt. Dette er aktuelt når det er fysisk årsmøte.

Hver andel har en stemme
Hvis man er to eller flere som eier en leilighet sammen, er det likevel bare en som kan stemme. Det er med andre ord en stemme per andel, ikke per andelseier.

Kun andelseiere kan stemme
Hvis man leier kan man ikke stemme, med mindre man har fått fullmakt fra eieren.

Slik gir du en fullmakt
Fyll ut registeringsblanketten fra årsberetningen eller innkallingen. Du kan også laste den ned herfra.

Fyll ut både den øvre og nedre delen. Den du gir fullmakt til, tar den med seg til generalforsamlingen. Du kan også levere den til styret.

Fullmakt per e-post
Du kan også levere en fullmakt per e-post til styret. Bruk gjerne malen over. Last ned, fyll ut, ta et bilde eller scan den og send på e-post til styret.

Hvis du ikke har registeringsblanketten fysisk og ikke kan printe den ut, så kan du sende en tydelig epost slik:
Emne: Fullmakt
Melding: Jeg, NN, eier av leilighetsnummer XXX med adresse Fjellgata X, gir med dette fullmakt til NN.

Sender du fullmakt per epost må du ha sendt fullmakten senest dagen før årsmøtet starter.

Omfang av fullmakten
Borettslaget trenger bare å vite til hvem du gir fullmakt. I utgangspunktet så overtar den fullmektige din stemmerett fullt og helt og stemmer helt fritt. Dersom det er noen bestemte alternativer som du ønsker at det skal stemmes for, må du instruere den fullmektige om dette. Ingen fører kontroll med hvordan den fullmektige stemmer.

Hva som står i loven
I burettslagsloven finner vi nærmere omtale av fullmakter og stemmerett:

§ 7-3. Fullmektig.
(1) Ein andelseigar kan møte ved fullmektig. Ingen kan vere fullmektig for meir enn ein andelseigar, men der fleire eig ein andel saman, kan dei ha sams fullmektig. Ei fullmakt kan kallast tilbake når som helst.

§ 7-10. Røysterett.
(1) Kvar andelseigar har ei røyst på generalforsamlinga, sjølv om andelseigaren har fleire andelar. Ein andelseigar kan dessutan røyste som fullmektig for ein annan andelseigar. For ein andel med fleire eigarar kan det berre bli gitt ei røyst.