Forsikring

Hvor vi er forsikret
Borettslagets eiendommer er forsikret i IF skadeforsikring med polisenummer 1018112.

Hva forsikringen dekker
Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig.

Handling ved skade
Oppstår det skade i leiligheten, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest
mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til styret som melder denne videre til forsikringsavdelingen i OBOS. Skriv detaljert og åpent om hvordan skaden oppstod og dokumenter med bilder hva som har hendt.

Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 22 86 83 98, eller e-post forsikring@obos.no

Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig
håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller
betalt av forsikringsselskapet.

Dersom det er en akutt skade som oppstår utenfor normal arbeidstid, meldes skaden direkte til IF på telefon 02400. Noter saksnummeret og meld saken også til styret på vanligvis.

Egenandel
Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av
egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiers ansvar.

Behov for egne forsikringer
Den enkelte andelseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.