Ladeplasser for El-bil

Innholdsfortegnelse:
1 Tilgjengelig ladeplasser
2 Faktuering av strøm
     2.1 Eksempel - Års-faktura
     2.2 Eksempel - Tidlig opphør
3 Faktura-grunnlag
4 Hvor er strømmåleren


NB! Denne artikkelen beskriver det gamle ladeanlegget frem til juni 2021. For oppdatert artikkel om det nye anlegget se denne siden: Ladeanlegg for elbil 

 

1 Tilgjengelig ladeplasser
Det fins i dag 16 ladeplasser for el-bil i borettslaget.

7 av disse disponeres av borettslaget og leies ut på markedsmessige vilkår. Les her om utleie av parkeringsplasser.

De øvrige ladeplassene står på parkeringsplasser til andelseiere eller bruksrettshavere. 

Dagens anlegg har nådd sin maksimale kapasitet for å koble til nye ladeplasser. Det må gjøres en større investering i ny infrastruktur med dynamisk laststyring, før borettslaget kan tilby installasjon av flere ladeplasser. Styret håper at dette kan bli virkeliggjort i 2021.

De 16 ladeplassene benyttes ikke alltid av el-biler, og inntil en ny løsning er på plass, kan det være mulighet for å bytte garasjeplass dersom det er villighet til dette.

2 Faktuering av strøm
De som enten disponerer egen ladeplass eller leier av borettslaget, blir faktuert for strømforbruket i etterkant. Hver plass har egen strømmåler. Strømmålere avleses ved nyttår. Når regnskapstallene for fjoråret foreligger i mars/april året etter, beregnes borettslagets gjennomsnittlige kWh-kostnad. Denne brukes til å fakturere for strømforbruket. Hva kWh-kostnaden er og hva som danner grunnlaget for denne, kan du se nederst på denne siden.

Det legges på et eget faktura gebyr som speiler kostnaden borettslaget blir belastet av OBOS for å sende fakturaen.

Ved endringer i eie/leie-forhold vil målerstanden bli lest av ved opphør. Faktura utstedes på bakgrunn av forrige års gjennomsnittskostnad. Dersom denne viser seg å bli mye lavere enn dettes årets gjennomsnittskostnad vil borettslagets utstede en tilleggsfaktura. Dersom det går i motsatt retning, vil det ikke bli foretatt noen korreksjon/refusjon.

2.1 Eksempel - Års-faktura
Målernivået leses av 31.12.2020. Faktura sendes ut i mars/april 2021, basert på forbruket fra forrige måleravlesning til 31.12.2020 og borettslagets gjennomsnittlige kWh-kostnad i 2020.

2.2 Eksempel - Tidlig opphør
Beboer med egen ladeplass selger andelen og flytter ut 1. juni 2021. Målernivået leses av ved opphør og faktura sendes med en gang. Fakturaen baseres på forbruket mellom forrige ordinære avlesning, her 31.12.2020 og opphør 01.06.2021, samt borettslagets gjennomsnittlige kWh-kostnad i 2020. Tilleggsfaktura kan sendes i mars/april 2022 dersom kWh-kostnaden for 2021 er vesentlig større enn den som ble lagt til grunn.

3 Faktura-grunnlag

År  Forbruk   Kostnad  Pris per kWh 
2015  388 239    281 356    
  0,72
2016  386 570
  331 640    
  0,86
2017  355 293
  346 704    
  0,98
2018  361 290
  40 5097    
  1,12
2019  367 868
  361 322    
  0,98

Forbruk: Oppgitt årsforbruk for Verksgata borettslag fra strømleverandør
Kostnad: Hentet fra borettslagets årsregnskap, se posten "Energi/ fyring" under Driftskostnader.
Pris per kWh: Gjennomsnittlig årspris per kWh.

4 Hvor er strømmåleren
Hver ladeplass har en egen strømmåler. På de eldre modellene er denne på laderen. På de nyere modellene sitter disse i hovedtavlene til borettslaget.