Forslag G - Fjerne overflødig avsnitt i vedtektene

Bakgrunn
Dagens § 3-2 om intern forkjøpsrett ble vedtatt justert på generalforsamlingen i 2013 etter et forslag som opprinnelig ble fremmet av OBOS og som ble sendt til alle tilknyttede borettslag.

Vedtektsendringen gjorde det mulig for begge parter i forbindelse med samlivsbrudd å beholde dagens andel, samtidig som den ene parten kjøpte en ny andel i borettslaget.

I forbindelse med forslaget ble det også tilføyd at: «Vedtektsendringen gjelder fra og med dagen etter generalforsamlingens vedtak om å endre vedtektene. Endringen trer i kraft fra og med den 29.05 2013.»

Denne tilføyelse ble inntatt som en del av vedtektene.

Aktuelle lenker:
Vedtekter: https://www.verksgata.no/p/vedtekter.html#3-2_Interne_forkjopsberettigede

Styrets vurdering
Vedtektsendringer trer normalt i kraft med en gang de blir vedtatt av generalforsamlingen. I innledningen til vedtektene er det en oversikt over når vedtektene opprinnelig ble vedtatt og dato for senere endringer.

I selve teksten er det imidlertid ikke vanlig at det står oppgitt når de ulike delene ble vedtatt. Styret oppfatter det siste avsnittet i forslaget som en saksopplysning og ikke som en tekst som var ment å inngå i selve vedtektene.

Når man i ettertid leser § 3-2 er det siste avsnittet mer misvisende enn opplysende. I andre borettslag sine vedtekter hvor tilsvarende formulering om forkjøpsrett ved samlivsbrudd er tatt, kan vi ikke se at noen av disse har tatt med denne saksopplysningen i vedtektene.

Styret forslår derfor at det siste avsnittet blir fjernet for å øke lesbarheten av vedtektene.

Vedtektene § 11-1, andre ledd krever samtykke fra OBOS for å endre vedtektene om forkjøpsrett. Styret har hentet inn et slikt samtykke fra OBOS.

Forslag
Styret foreslår derfor at det vedtektene § 3-2, 2. ledd som i dag lyder:

(2) Andelseier som vil overta ny andel gjennom forkjøpsrett, må overdra hele den andelen nåværende bolig er knyttet til, til en ny andelseier. Dette gjelder selv om andelen tilhører flere. Overføring av andel etter at andelseier har benyttet forkjøpsrett til en ny andel, utløser forkjøpsrett selv om andelen overføres til noen som faller inn under persongruppen omhandlet i vedtektenes punkt 3-4, jf. lov om borettslag § 4-12. Forkjøpsrett kan likevel ikke gjøres gjeldende dersom andelen overføres:
 • på skifte etter separasjon eller skilsmisse, eller
 • ved opphør av husstandsfellesskap dersom partene har bodd sammen i minst 2 år, eller de har, har hatt eller venter barn sammen
 • Vedtektsendringen gjelder fra og med dagen etter generalforsamlingens vedtak om å endre vedtektene. Endringen trer i kraft fra og med den 29.05 2013.

  Endres til å lyde (siste avsnitt slettet):

  (2) Andelseier som vil overta ny andel gjennom forkjøpsrett, må overdra hele den andelen nåværende bolig er knyttet til, til en ny andelseier. Dette gjelder selv om andelen tilhører flere. Overføring av andel etter at andelseier har benyttet forkjøpsrett til en ny andel, utløser forkjøpsrett selv om andelen overføres til noen som faller inn under persongruppen omhandlet i vedtektenes punkt 3-4, jf. lov om borettslag § 4-12. Forkjøpsrett kan likevel ikke gjøres gjeldende dersom andelen overføres:
 • på skifte etter separasjon eller skilsmisse, eller
 • ved opphør av husstandsfellesskap dersom partene har bodd sammen i minst 2 år, eller de har, har hatt eller venter barn sammen


 • Krav til stemmegivning
  Endringer i borettslagets vedtekter kan bare besluttes av generalforsamlingen med minst to tredjedeler av de avgitte stemmer.