Forslag E - Alle betaler likt for TV og internett

Bakgrunn
I dag er kostnadene for den eksisterende kollektive avtalen for internett og tv med Telia, bakt inn i felleskostnadene. Dette medfører at leilighetene i praksis betaler ulik sum for samme tjeneste.

Dette skyldes at felleskostnadene ikke fordeles likt på alle de 77 andelene, men etter andelenes brøk. I praksis innebærer dette at 4-roms leiligheter har en større brøk enn 2-roms leilighetene og betaler dermed en høyere andel av felleskostnadene.

I henhold til borettslagsloven § 5-19 første ledd, kan enkelte kostnader fordeles etter nytte eller forbruk dersom særlig grunner taler for dette.

I Verksgata borettslag er enkelte kostnader fra før fordelt på andre måter enn brøk. Dette gjelder i dag for garasjeanlegget, hvor man har funnet det rimelig at andeler som disponerer en garasjeplass, får et eget garasjetillegg som er ment å betale de løpende driftskostnadene med garasjen.

Styrets vurdering
Borettslaget har ikke kostnader til selve driften av TV og internett. Beløpet som betales til Telia er direkte knyttet til abonnenten på samme måte som strøm og telefon.

Styret er kjent med at man i andre borettslag har vedtatt å fordele kostnadene til TV og internett, likt etter faktiske kostnader.

Styret finner det urimelig at det i praksis skal være ulik pris på TV og internett og at denne praksisen bør vurderes på nytt. Dersom forslag D om ny avtale med Telia blir godkjent, mener styret dette er en god anledning til å justere dette.

Forslag
Forutsatt at forslag D blir godkjent, foreslår derfor styret at det innføres et nytt tillegg på den månedlige fakturaen for borettslaget som skal være likt for alle andelene, og gjenspeile det borettslaget til enhver tid betaler for den kollektive avtalen for TV og internett.

For at tillegget ikke skal være en fordekt økning, foreslår styret også at felleskostnadene fra samme tidspunkt som innføringen av tillegget, reduseres med 6,6 % noe som tilsvarer hva dagens kollektive avtale koster.

Krav til stemmegivning
Forslaget kan besluttes av generalforsamlingen med minst en halvpart av de avgitte stemmer.