Forslag B - Kortvarig bruksoverlating (utleie) – Orienteringsplikt

Bakgrunn
Styret viser til forslag A om å tilpasse vedtektene til borettslagsloven vedrørende kortvarig bruksoverlating. Vanligvis ved søknad om bruksoverlating er det en søknadsplikt til styret. Det gjelder ikke når andelseier selv bor i boligen eller ved kortvarig bruksoverlating.

Styrets vurdering
Styret foreslår at retten til kortvarig bruksoverlating følges av en plikt til å orientere styret om slik utleie og at dette vedtektsfestes. Det er to hovedgrunner til dette:

Styret har et behov for å vite hvilke leiligheter som til enhver tid er bebodd av hvem for eksempel ved hendelser som brann, vannskader eller andre oppdukkende saker. Når det i dag skjer utleie hvor andelseieren bor selv i boligen, er det ikke behov for styret å vite om leietakeren, da andelseieren selv er til stede og vil normalt være tilgjengelig for styret skulle noe skje. Men ved utleie etter «AirBnB-paragrafen» vil det ikke være en kjent kontakt i leiligheten.

Ved ordinær utleie kan man leie ut i inntil tre år, etter ett års botid. Disse tidsbegrensningene blir kontrollert av styret ved søknad om utleie. For kortvarig bruksoverlating er det gitt en begrensning på 30 dager totalt for året. For å sikre etterlevelse av dette og for å redusere risikoen for eventuelle overskridelser med påfølgende klager fra øvrige beboere, vil også en rapporteringsplikt til styret være nyttig.

Forslag
Styret foreslår derfor at det vedtektsfestes en orienteringsplikt. Dette forslaget er betinget av at forslag A blir godkjent.

Styrets forslag er at setningen «Ved overlating av bruken av hele boligen, skal styret bli orientert i forkant med angivelse av hvem som leier og for hvilken periode.» legges til den samme paragrafen som over, slik at § 4-2, 3. ledd endres til å lyde:

4-2 (3) Andelseier som bor i boligen selv, kan overlate bruken av deler av den til andre uten godkjenning. I tillegg kan andelseieren overlate bruken av hele boligen til andre i opptil 30 døgn i løpet av året uten godkjenning. Ved overlating av bruken av hele boligen, skal styret bli orientert i forkant med angivelse av hvem som leier og for hvilken periode.

Krav til stemmegivning

Endringer i borettslagets vedtekter kan bare besluttes av generalforsamlingen med minst to tredjedeler av de avgitte stemmer.