Forslag A - Kortvarig bruksoverlating (utleie) – Tilpasning til loven

Bakgrunn
Fra 1. januar 2020 ble det innført en endring i borettslagsloven som gir andelseier rett til å leie ut leiligheten i inntil 30 dager uten at man trenger å søke styret om det. Dette er en tilpasning i borettslagsloven for å legge til rette for utleie via for eksempel AirBnB, også omtalt som AirBnB-paragrafen.

Regler for bruksoverlating er omtalt både i borettslagsloven og i borettslagets egne vedtekter. Siden borettslagslovens regler for overlating av bruk i stor grad er gjengitt i vedtektene bør 30 dagers-reglen også gjengis i vedtektene.

Borettslagsloven fikk tilføyd setningen: "I tillegg kan andelseigaren overlate bruken av heile bustaden til andre i opptil 30 døgn i løpet av året."

Dette er tatt inn i borettslagsloven §5-4 som nå lyder:
Ein andelseigar som sjølv bur i bustaden, kan overlate bruken av delar av bustaden til andre. I tillegg kan andelseigaren overlate bruken av heile bustaden til andre i opptil 30 døgn i løpet av året.

Aktuelle lenker:

Loven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2003-06-06-39#KAPITTEL_5-2
Vedtektene: https://www.verksgata.no/p/vedtekter.html#4-2_Overlating_av_bruk
Boligguiden: https://www.verksgata.no/p/utleie.html

Styrets vurdering
Retten til utleie via for eksempel AirBnB er nå lovfestet. Det er derfor ryddigst at vedtektene blir oppdatert i henhold til dette.

Forslag
Styret foreslår at tilsvarende setning som i borettslagsloven legges til i vedtektene. Forslaget medfører ikke en økt rett til utleie, men vil sørge for at vedtektene er i overensstemmelse med borettslagsloven. Dette vil være klargjørende og sikre god informasjon i vedtektene.

Vedtektens § 4-2, 3. ledd som lyder:
(3) Andelseier som bor i boligen selv, kan overlate bruken av deler av den til andre uten godkjenning.

endres til:
(3) Andelseier som bor i boligen selv, kan overlate bruken av deler av den til andre uten godkjenning. I tillegg kan andelseieren overlate bruken av hele boligen til andre i opptil 30 døgn i løpet av året uten godkjenning.

Krav til stemmegivning
Endringer i borettslagets vedtekter kan bare besluttes av generalforsamlingen med minst to tredjedeler av de avgitte stemmer.